FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

“น้ำ” คุณค่าเกินราคา

คนไทยนับว่าเป็นผู้โชคดีที่เกิดมาไม่เคยขาดแคลนนํ้า ไม่ว่านํ้ากินหรือนํ้าใช้ หรือแม้กระทั่งน้ำเพื่ออุตสาหกรรมและเกษตรกรรม จนแทบมองไม่เห็นความสำคัญของน้ำ และใช้กันแบบไม่เคยคิดจะประหยัด อาจจะเป็นความผิดของภาครัฐที่ปล่อยให้ราคาน้ำประปาราคาถูกก็ได้ แท้ที่จริงแล้ว น้ำไม่ใช่มีความสำคัญแค่ใช้อุปโภคบริโภค แต่น้ำยังเป็นพลังงานยิ่งใหญ่ที่พร้อมจะสร้างสรรค์หรือทำลาย…ในฉบับนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของพลังงานที่มนุษย์พึ่งพามาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำยิ่งถือว่าเป็นพลังงานทดแทนที่มีต้นทุนต่ำที่สุด ไม่ว่าจะคิดแบบเศรษฐศาสตร์ สังคม หรือด้านสิ่งแวดล้อมก็ตาม (เพิ่มเติม…)

พ.ศ. 2559 ครบหนึ่งทศวรรษพลังงานทดแทนไทยที่ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ช่วยกันลองถูกลองผิด มาถึงวันนี้รัฐบาลแล้วรัฐบาลเล่าผลัดเปลี่ยนกันเข้ามาบริหาร ด้วยความมุ่งมั่นให้พลังงานทดแทนไทยช่วยเสริมความมั่นคงด้านพลังงาน และเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน เมื่อวันที่อาเซียนเปิดประตู ทั้ง 10 ประเทศ โดยประเทศไทยได้ยืนอยู่แถวหน้าด้านพลังงานทดแทนอย่างเต็มภาคภูมิ ทั้งด้านนโยบายและความเป็นรูปธรรม ถึงแม้นโยบายรัฐจะซ้ายทีขวาทีเหมือนแม่ปู แต่ลูกปูอย่างภาคเอกชนก็เดินตามมาได้ติด ๆ และจะเดินต่อไป เพื่อให้ไทยเป็นผู้นำด้านพลังงานทดแทน (เพิ่มเติม…)

ทำไมต้องมีการตรวจวัด STEAM TRAP

            โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ใช้พลังงานความร้อนในกระบวนการผลิต เช่น โรงงานฟอกย้อม โรงงานอาหารสำเร็จรูป โรงงานยาง โรงงานเคมีและปิโตรเคมี และโรงงานประเภทอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งพลังงานส่วนใหญ่ที่นำมาใช้นั้นมาจากหลายแหล่งกำเนิด  (เพิ่มเติม…)

หลักการทำงานของระบบ RO (Reverse Osmosis)

เป็นการใช้แรงดันน้ำผ่านเยื่อเมมเบรน (membrane) ของระบบ RO ที่มีสามารถกรองได้ละเอียดถึง 0.0001 ไมครอน หรือเล็กกว่าเส้นผมถึง 500,000 เท่า สามารถกรองได้ถึงไอออน และโมเลกุลของสารละลายที่อยู่ในน้ำ ซึ่งจะทำให้ได้น้ำ RO หรือน้ำที่มีความบริสุทธิ์  (เพิ่มเติม…)

การเลือกขนาดของปั๊มน้ำให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานจริง เป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะหากขนาดของปั๊มน้ำที่เลือกใช้มีความไม่เหมาะสมทั้งในแง่ของประสิทธิภาพที่สูงเกินไปจนก่อให้เกิดความสิ้นเปลือง หรือการเลือกขนาดปั๊มน้ำที่มีประสิทธิภาพต่ำเกินไปจากความกังวลในเรื่องของการประหยัดพลังงานไฟฟ้า จนทำให้ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการติดตั้งปั๊มน้ำใหม่ ดังนั้น ปัจจัยสำคัญที่ต้องคำนึงถึงเป็นลำดับต้นๆจึงได้แก่ (เพิ่มเติม…)

TOP