FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

โรงเก็บเชื้อเพลิง, การเตรียมเชื้อเพลิง, การขนส่งและป้อนเข้าสู่เตา

การเก็บเชื้อเพลิง การเตรียมเชื้อเพลิง มีผลโดยตรงต่อคุณภาพของเชื้อเพลิง (เช่น การทำให้แห้งตั้งแต่อยู่ในโรงเก็บ) เพื่อความเสถียรในการผลิต เช่น เพื่อให้ได้โปรดิวเซอร์ก๊าซที่มีคุณภาพ ความเสถียรในปริมาณความร้อนและในการผลิตไฟฟ้า เชื้อเพลิงควรถูกเก็บไว้ในอาคารแยกแต่ติดอยู่กับอาคารพื้นที่เดียวกันกับเตาชีวมวล ขนาดของอาคารหรือโรงเก็บจะคำนึงถึงปริมาณเชื้อเพลิงที่ต้องใช้ภายในเวลา 2-3 วัน เพื่อลดปัญหาการจัดส่งเชื้อเพลิงในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ (เพิ่มเติม…)

บทความนี้จะกล่าวถึงขั้นตอนย่อ ๆ ที่นำมาใช้กับเทคโนโลยีโรงงานเตาชีวมวล
เตาชีวมวลแบบไหลลง (ดาวน์สตรีม) เหมาะสำหรับการกระจายการใช้งานชีวมวลที่มีประสิทธิภาพเป็นอย่างยิ่งในการรวมความร้อนและการผลิตไฟฟ้าเข้าด้วยกัน ภาพ 2-1 เป็นแผนภูมิง่าย ๆ ที่ใช้ในการอธิบายโรงงานเตาชีวมวลตามส่วนประกอบหลัก และแยกย่อยตามขั้นตอนการทำงาน (เพิ่มเติม…)

Gasifier เสริมสร้างอัตราการรีไซเคิล

Gasification ไม่ได้เป็นคู่แข่งกับธุรกิจการรีไซเคิล ที่จริงแล้วกลับเสริมสร้างให้มีการรีไซเคิลมากขึ้น วัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้หรือการอนุรักษ์ควรเป็นเรื่องที่ได้รับการสนับสนุน แต่วัสดุประเภทโลหะและแก้วควรจะต้องถูกคัดแยกออกก่อนที่นำเข้าสู่ Gasifier (เพิ่มเติม…)

แก๊สซิฟิเคชันไม่ใช่การเผา

แก๊สซิฟิเคชันเป็นกระบวนการที่มีความก้าวหน้าเหนือกว่าการเผา ในการทำความเข้าใจเรื่องแก๊สซิฟิเคชันควรจะต้องมีการเปรียบเทียบระหว่างการเผากับกระบวนการแก๊สซิฟิเคชันนี้ก่อน:

ในกระบวนการเผาขยะจนเป็นมอดเป็นถ่านออกมา ขยะชุมชนถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงร่วมกับอากาศในการเผาไหม้จนได้คาร์บอนไดออกไซด์และความร้อนออกมา ในโรงงานแปรรูปของเสียให้เป็นพลังงาน ใช้การเผาเพื่อให้ได้ความร้อนในการเอาไปทำไอน้ำเพื่อที่จะใช้ในการผลิตไฟฟ้า (เพิ่มเติม…)

แก๊สซิฟิเคชันนำไปใช้งานอะไรบ้าง

แก๊สซิฟิเคชันถูกนำไปใช้ทั่วโลกในเชิงพาณิชย์มากว่า 200 ปี เช่น การทำเชื้อเพลิงแก๊ส (town gas) จากถ่านหินเพื่อให้ได้ความร้อน แสงสว่าง และการทำอาหาร และกว่า 80 ปีที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตสารเคมี การกลั่น การผลิตปุ๋ย และมากกว่า 35 ปี ในการนำมาผลิตกระแสไฟฟ้า โดยปัจจุบันถือว่ามีบทบาทสำคัญทั่วโลกในเรื่องของความต้องการด้านพลังงาน โดยใช้วัตถุดิบตั้งต้นประเภทถ่านหิน ปิโตรเลียมโค๊ก และชีวมวล แก๊สซิฟิเคชันถูกนำมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมขนาดเล็กลง เพื่อแก้ปัญหาเรื่องการกำจัดขยะ และการสกัดพลังงานที่มีค่าจากของเสีย (เพิ่มเติม…)

TOP